Послуги

STRATEGIC MANAGEMENTInBridge - СТРАТЕГІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: діагностика, пропозиції, розробка

Стратегічний менеджмент -  управлінська діяльність, яка поширюється на цілі і завдання Компанії з розробкою та реалізацією дій, що ведуть до довгострокового перевищення рівня результативності Компанії над рівнем конкурентів та відповідають її внутрішнім можливостям, дозволяючи при цьому і надалі сприймати зовнішні загрози

FINANCIAL MANAGEMENTInBridge - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: пропозиції, розробка, аутсорсинґ

Фінансовий менеджмент - система управлінських дій та відносин в Компанії, які спрямовані на ефективне залучення, розподіл і контроль фінансових ресурсів

Основні інструменти фінансового менеджменту: 

 • фінансова математика
 • фінансова модель
 • бюджетування
 • фінансова діагностика
 • система управління прибутковістю бізнесу
 • інвестиційне проектування
 • система управління робочим капіталом
 • система управління ризками та внутрішнім контролем - COSO

SCIENCEInBridge - НАУКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: розробка, експертиза

Наука  як сфера людської діяльності, спрямована на вироблення і систематизацію об'єктивних знань про навколишню дійсність. Основою цієї діяльності є збір фактів, їх постійне оновлення і систематизація, критичний аналіз і на цій основі, синтезованих нових знань або узагальнень, які не тільки описують спостережувані природні або суспільні явища, а й дозволяють побудувати причинно-наслідкові зв'язки з кінцевою метою прогнозування.

Наука в широкому розумінні включає в себе всі умови і компоненти відповідної діяльності:

 • поділ і кооперацію наукової праці
 • наукові установи, експериментальне і лабораторне обладнання
 • методи науково-дослідницької роботи
 • понятійний і категоріальний апарат
 • систему наукової інформації
 • суму накопичених наукових знань

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фундаментальні наукові дослідження
 • прикладні наукові дослідження

TAXInBridge - ПОДАТКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: перевірка, розробка, оптимізація, консультування, аутсорсинг

Податкове законодавство складається з Податкового та Митного кодексів України та інших нормативно-правових актів.

Основні засади податкового законодавства:

 • загальність оподаткування
 • рівність усіх платників податків перед законом
 • недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації
 • невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення податкового законодавства
 • фіскальну достатність; соціальну справедливість
 • економічність оподаткування
 • нейтральність оподаткування
 • стабільність
 • рівномірність та зручність сплати
 • єдиний підхід до встановлення податків та зборів

З метою дотримання засад податкового законодаства, та з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків, контролюючі органи здійснюють податковий контроль, який проводиться шляхом:

 • ведення обліку платників податків,
 • інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів,
 • перевірок та звірок.

Враховуючи вагомий, а іноді і визначальний вплив на біснес регулюючого державою фактору у вигляді податкового навантаження, виникає потреба у систематичному комплексному його контролі.

SECURITYInBridge - БЕЗПЕКОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: пропозиції, розробка, діагностика

Безпека Компанії - стан захищеності Компанії в умовах Загроз бізнесу, який передбачає відсутність небезпек або наявність можливостей по їх упередженню, захист інтересів, недопущення негативних наслідків (збитків або шкоди).

Захист Компанії досягається комплексними заходами:

 • створення та діяльність окремого підрозділу - Служби безпеки Компанії
 • розробка, впровадження Політики безпеки Компанії
 • ідентифікація Загроз бізнесу та опрацювання ризиків Загроз бізнесу

HRInBridge - КАДРОВИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: розробка, аудит, аутсорсинг

Основним капіталом Компанії є талант її працівника, який важко здобути, а ще важче утримати.

На збереження та примноження цього капіталу орієнтовані функції HR-підрозділу Компанії, такі як:

 • стратегічне планування (формування кадрової політики)
 • бюджетування (стратегічне планування витрат і інвестицій в персонал, бюджетування витрат на персонал)
 • підбір (розробка системи підбору персоналу, пошук кандидатів, підбір, участь в розробці системи підбору)
 • адаптація персоналу
 • навчання та розвиток (розробка системи навчання, розвитку, побудова системи наставництва, формування кадрового резерву, планування навчання працівників, розробка методик навчання, підготовка та проведення тренінгів, оцінка ефективності навчання, розробка заходів по підвищенню продуктивності праці)
 • оцінка (розробка системи оцінки персоналу, організація атестації персоналу)
 • заробітна плата та мотивація (розробка системи мотивації, ґрейдування, нормування операцій)
 • кадрове діловодство (ведення кадрового діловодства, розробка нормативних документів)
 • охорона праці (розробка заходів по охороні праці, атестація і сертифікація робочих місць)
 • зовнішні комунікації (взаємодія з контролюючими органами)
 • аналіз ринку(аналіз ринку праці, моніторинг послуг по навчанню)
 • корпоративна культура і внутрішні комунікації
 • управління чисельністю персоналу (кадрове планування, розробка заходів по зниженню плинності кадрів)

ACCOUNTINGInBridge - БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: постановка, відновлення, розробка, аутсорсинг 

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність Компанії зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Об'єктами бухгалтерського обліку є майно Компанії, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності. Основним завданням бухгалтерського обліку є формування повної і достовірної інформації про діяльність Компанії і її майновий стан, яка необхідна внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна Компанії, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності

PRO BONOInBridge - ,,ПРО БОНО” КОНСАЛТИНГ

Послуги InBridge Consulting: всі види послуг за наявності умов та можливостей

Наша праця потрібна не тільки тим, хто здатний платити гроші. У щоденній метушні ми інколи забуваємо про головне - люди повинні допомагати один одному. Тепер у нас буде можливість реалізувати свої душевні пориви тою мірою, в якій кожен з нас готовий до цього. Pro Bono для нас - можливість зробити добру справу і отримати від цього задоволення.