Головна новина Компанії

Компетентність працівників InBridge Consulting підтверджено сертифікатом IFA

Працівники InBridge Consulting підтвердили свою компетентність шляхом отримання IFA (institute of financial accountings - Лондон, Великобританія) сертифікату з фінансового менеджменту (реєстраційний номер сертифікату: 269919; номер сертифікату: 8/2018/08004)

Підтвердження компетентності проводилось за наступними напрямками:

Основи управління фінансами Компанії.

Сутність, мета і зміст фінансового менеджменту Компанії. Принципи та функції фінансового менеджменту. Умови функціонування фінансового менеджменту в Компанії. Стратегія і тактика: методи і прийоми фінансового менеджменту.

Фінансове, правове і податкове оточення і забезпечення бізнесу.

Середовище бізнесу - системи права і оподаткування. Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії розвитку бізнесу. Податкове планування Компанії як метод фінансового менеджменту. Фінансове середовище і фінансове забезпечення бізнесу: фінансові ринки   (грошовий ринок, ринок капіталів, ринки фінансових інструментів), фінансові інститути (інвестиційні компанії, фінансові посередники, організації, які   надають фінансові послуги, банківський сервіс), відсотки і процентні ставки.

Фінансовий та управлінський облік і звітність як інформаційна база фінансового менеджменту.

Загальна характеристика, мета, завдання, принципи і призначення фінансового та управлінського обліку Компанії. Фінансова звітність - відображення   фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових потоків Компанії. Презентація фінансової звітності як засіб залучення капіталу. Управлінська і спеціальна внутрішня звітність Компанії.

Фінансовий аналіз, діагностика та прогнозування фінансового стану Компанії.

Аналіз як функція фінансового менеджменту. Мета, завдання і методи фінансового аналізу і діагностики фінансового становища Компанії. Використання результатів аналізу в цілях розробки стратегії і тактики ефективного управління фінансами Компанії.

Основи фінансової математики.

Логіка фінансових операцій. Концепція вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну цінності грошових коштів. Прості і складні відсотки. Майбутня і справжня вартість грошей. Облік інфляції при оцінці вартості грошей у часі. Грошові потоки - нарощування і дисконтування. Ануїтети. Аналіз альтернативних можливостей інвестування грошових коштів на простих прикладах.

Управління прибутковістю бізнесу.

Сутність понять «доходи», «витрати», «прибуток/збиток». Види і класифікація витрат (постійні/змінні, прямі/непрямі, умовно-постійні і змішані). Методи розподілу змішаних витрат на постійні і змінні. Методи розподілу постійних витрат за видами продукції (АВС - аналіз). Аналіз і прогнозування беззбиткової діяльності (CVP - аналіз). Маржинальний дохід, запас фінансової міцності, операційний важіль.

Управління робочим капіталом.

Основи управління робочим капіталом Компанії. Суть робочого капіталу. Оборотні активи: види і класифікація, основні методи управління. Операційний цикл Компанії (закупівля, виробництво, зберігання, реалізація). Короткострокове і довгострокове фінансування оборотних коштів. Розрахунок потреб в робочому капіталі. Управління грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти як найбільш ліквідний актив. Еквіваленти грошових коштів. Зберігання та управління залишками грошових коштів. Стягнення коштів. Валютне кредитування покупців. Нові технології бізнесу: електронна комерція, пластикові карти, віртуальні ринки і гроші. Оборотність коштів. Управління дебіторською заборгованістю. Побудова ефективної і прийнятної політики продажів компанії. Методи стягнення дебіторської заборгованості. Стимулювання покупців до повернення боргів. Гнучкі контракти. Аналіз кредитоспроможності клієнтів та резерви неоплачених рахунків. Оборотність дебіторської заборгованості. Управління товарно-матеріальними запасами. Види і форми існування запасів. Аналіз ризиків, витрат і вигод у зв'язку з використанням запасів. Контроль запасів на різних стадіях: закупівля, переробка, зберігання, передача на реалізацію. Розрахунок оптимальної потреби Компанії в запасах. Розрахунок оптимального обсягу і частоти замовлень. Оборотність запасів.

Оцінка грошових потоків.

Грошові потоки: види і характеристика. Управління грошовими потоками від різних видів діяльності. Складання звіту про рух грошових коштів. Розробка політики та програм оптимізації грошових потоків Компанії. Складання графіків надходжень і витрачання грошових коштів.

Фінансування поточних активів.

Кредитно-інвестиційна політика Компанії. Кредиторська заборгованість, формування стосунків з кредиторами. Торгова кредиторська заборгованість. Використання векселів в розрахунках. Умови кредитних продажів. Короткострокові кредити, акредитиви, банківські акцепти, кредитна лінія (овердрафт). Фінансовий цикл.

Управління фінансовими активами.

Методи оцінки вартості фінансових активів (балансова, ринкова, внутрішня). Оцінка вартості різних видів облігацій (безстрокових і термінових). Особливості оцінки термінових облігацій (купонних і бескупонних). Оцінка прибутковості облігацій до погашення і до викупу. Оцінка вартості простих і привілейованих акцій.

Портфельний аналіз та управління фінансовими ризиками.

Процес формування портфеля фінансових інвестицій. Якість фінансових інструментів. Оцінка окремих фінансових інструментів інвестування. Методи управління портфелем фінансових інвестицій. Методи управління фінансовими ризиками. Похідні фінансові інструменти.

Оцінка вартості капіталу та оптимізація його структури.

Капітал. Компоненти капіталу (власний і позиковий). Методи і моделі оцінки вартості окремих видів капіталу: вартість позикового і власного капіталу, привілейованих акцій. Середньозважена вартість капіталу - використання результату і ухвалення рішень. Фінансовий леверидж. Оптимізація структури капіталу залежно від впливу різних чинників на його вартість. Управління власним і позиковим капіталом. Емісійна та дивідендна політика. Складання графіків повернення позикових коштів.

Критерії оцінки ефективності середньострокових і довгострокових інвестиційних проектів.

Інвестиційний проект, поняття, види. Технологія планування інвестиційних проектів. Оцінка і вибір інвестиційних проектів. Методи аналізу інвестиційних проектів (чиста приведена вартість, прибутковість, термін окупності, внутрішня ставка прибутковості) і ухвалення рішень про інвестування. Контроль виконання плану реалізації інвестиційних проектів.

Аналіз і управління ризиками інвестиційних проектів.

Аналіз чутливості інвестиційного проекту. Оцінка проектів з нерівними термінами реалізації.