Дослідження

Управління залишком грошових коштів: вибір моделі

Основні фактори, які впливають на розмір залишку грошових активів Компанії:

  • характер діяльності Компанії 
  • можливі витрати, пов’язані із зберіганням коштів
  • рівень інфляції
  • наявність високоліквідних активів
  • можливість позики
  • витрати на кредитування
  • економічні умови
  • відносини з постачальниками

Фактори, які впливають на прийняття рішення Компанією на встановлення розмірів залишку грошових коштів, залежать від моделей управління грошовими коштами.

Модель, яка передбачає використання верхньої та нижньої границі контролю над залишками грошових коштів і застосування планового показника залишку грошових коштів

Ця модель допускає, що Компанія буде вкладати засоби в цінні папери, які можна легко реалізувати та придбати, для того, щоб залишок грошових коштів знаходився в межах контрольного ліміту. 

Факторами, які впливають на встановлення залишку грошових коштів для даної моделі є: рівень верхніх та нижніх контрольованих лімітів та думка керівництва, щодо встановленні рівнів контрольованих лімітів

Модель розрахунку оптимальної потреби в залишках грошових коштів

Дана модель передбачає, що залишок грошових коштів може бути оптимізований двома шляхами: за рахунок оптимізації обороту і шляхом прискорення оборотності грошових коштів.

Факторами які впливають на встановлення залишку грошових коштів для даної моделі є: собівартість реалізованої продукції; сума амортизаційних відрахувань; коефіцієнт оборотності оборотних активів; середні залишки оборотних активів; суми можливих невідкладних витрат.

Модель Баумоля

Згідно цієї моделі поповнення грошових коштів за рахунок конвертації високоліквідних цінних паперів необхідно здійснювати в той момент, коли повністю використані запаси грошових коштів.

Факторами які впливають на встановлення оптимального залишку грошових коштів для даної моделі є: плановий платіжний оборот; сумарні витрати грошових коштів в плановому періоді; середні витрати на конвертацію поточних фінансових інвестицій в розрахунку на одну операцію; ставка процента по поточних фінансових інвестиціях.

Модель Міллера-Орра

Дана модель передбачає, що існує тільки дві форми активів – гроші і цінні папери, які легко можуть реалізуватись. Крім того, дана модель допускає як збільшення, так і зменшення касового залишку, а оптимальний касовий залишок має не точне значення, а інтервал.  

Факторами, які впливають на встановлення оптимального залишку грошових коштів для даної моделі є: мінімальні поточні потреби з вимогами обслуговуючого банку до мінімального залишку на поточних рахунках одноденний рух грошових потоків; трансакційні та процентні витрати в сумі ставки щоденних доходів по короткострокових цінних паперах різниця між верхнім та нижнім порогом залишку грошових коштів

 

Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів здійснюється з метою забезпечення постійної платоспроможності Компанії, а також для зменшення розрахункової потреби в залишку грошових активів.

 

Довідково. Найрейтинговіші послуги InBridge Consulting.
Фінансова діагностика Компанії
Обрання Компанії Місії
Побудова Фінансової моделі ринкової вартості транспорного засобу