Новини Компанії

Компанією InBridge Consulting отримано сертифікат IFRS IFA

Співробітники InBridge Consulting пройшли підготовку по Міжнародних стандартах фінансової звітності та підтвердили свої знання отриманням сертифікату IFRS IFA (реєстраційний номер сертифікату: 269919; номер сертифікату: 6/2018/06014, Лондон, Великобританія) 

Підготовка та складання іспиту охоплювали наступні напрямки:

1. Принципи формування фінансової звітності за МСФЗ (Концептуальні основи, IAS 1, IFRS 13, IAS 21, IAS 29)

Концептуальні основи МСФЗ. Цілі фінансової звітності. Основні та підсилюючі якісні характеристики фінансової звітності. Елементи фінансової звітності, їх визнання, оцінка та списання. Оцінка справедливої вартості. Вплив зміни валютних курсів. Вплив гіперінфляції.

2. Подання фінансової звітності за МСФЗ (IAS 1, IAS 34)

Склад річної фінансової звітності за МСФЗ. Звіт про фінансовий стан. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Звіт про зміни у власному капіталі. Примітки до фінансових звітів. Проміжна фінансова звітність.

3. Облік довгострокових активів (IAS 16, IAS 38, IAS 40, IAS 41, IAS 36, IFRS 6, IFRS 16)

Основні засоби: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності. Інвестиційна нерухомість: первісне визнання, подальші витрати, рекласифікація, оцінка у фінансовій звітності. Нематеріальні активи: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин: первісне визнання, амортизація, подальші витрати, оцінка у фінансовій звітності, рекласифікація. Біологічні активи: первісне визнання, оцінка у фінансовій звітності. Оренда у фінансовій звітності орендаря та орендодавця. Знецінення активів.

4. Облік інвестицій в асоційовані підприємства і участі в спільній діяльності (IAS 28, IFRS 11)

Інвестиції в асоційовані підприємства. Спільна діяльність. Метод дольової участі.

5.Облік запасів та необоротних активів на продаж (IAS 2, IFRS 5)

Запаси: первісне визнання, формули вибуття, оцінка у фінансовій звітності. Необоротні активи на продаж та для розподілу власникам: первісне визнання, оцінка у фінансовій звітності. Припинена діяльність: подання у фінансовій звітності.

6. Облік фінансових інструментів (IAS 32, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 2)

Фінансові інструменти. Фінансові активи: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності. Фінансові зобов’язання: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності. Дольові інструменти: первісне визнання, оцінка і подання у фінансовій звітності. Знецінення фінансових активів. Хеджування. Виплати на підставі акцій.

7. Облік зобов'язань (IAS 37, IAS 12, IAS 19)

Види зобов’язань. Оціночні зобов’язання: визнання, оцінка та подання у фінансовій звітності. Умовні активи і умовні зобов’язання. Поточний податок на прибуток. Відстрочені податки на прибуток. Види виплат працівникам. Поточні виплати працівникам. Допомога при звільненні. Особливості обліку та подання у фінансовій звітності інформації про виплати по закінченні трудової діяльності.

8. Доходи (IFR 15, IAS 20)

Визначення доходу. П’ятикрокова модель визнання доходу. Подання інформації про доходи у фінансовій звітності. Особливості визнання та оцінки доходу в окремих випадках. Облік урядових субсидій: визначення, види субсидій та подання у фінансовій звітності.

9. Звіт про рух грошових коштів (IAS 7)

Гроші та їх еквіваленти. Класифікація руху грошей. Складання звіту про рух грошей непрямим методом. Складання звіту про рух грошей прямим методом

10. Додаткова звітна інформація (IAS 8, IAS 10, IAS 24, IAS 33, IFRS 8)

Розкриття інформації про фундаментальні помилки. Розкриття інформації про зміни в обліковій політиці. Події після звітної дати.