Головна новина Компанії

Фінансова діагностика InBridge Consulting є інструментом ефективного управлінського рішення

Компанія InBridge Consulting проводить Фінансову діагностику Компанії з метою виявлення негативних трендів та надає проекти управлінських рішень для збільшення маржинальності Вашого бізнесу та вартості Вашої Компанії, що і слугуватиме конкурентною Вашою перевагою.

Результатом Фінансової діагностики InBridge Consulting є звіт, що містить розрахунки та аналіз більше як 100 показників (таблиці, графіки, діаграми, інші форми відображення) діяльності Компанії та пропозиції щодо підвищення ефективності її діяльності у вигляді проектів управлінських рішень

Фінансова діагностика від InBridge Consulting полягає у комплексному дослідженні кількісних характеристик фінансових процесів, пов’язаних із утворенням,  розподілом і використанням фінансових ресурсів та базується на використанні відповідних джерел інформації, параметричних характеристик індикаторів і об’єктивних факторів, їх аналітичною оцінкою з метою обґрунтованого вибору напрямків розвитку Компанії.

Принципи Фінансової діагностики:

 • комплексність;
 • конфіденційність;
 • єдині схеми аналітичних процедур;
 • співставність результатів;
 • ціленаправленість результатів.

Мета Фінансової діагностики:

 • встановлення економічного діагнозу Компанії;
 • надання пропозицій, щодо підвищення ефективності діяльності у вигляді проектів управлінських рішень.

Об’єкти Фінансової діагностики:

 • операційна, інвестиційна та фінансова системи Компанії;
 • елемент операційної, інвестиційної та фінансової систем Компанії.

Напрямки Фінансової діагностики:

 • аналіз ліквідності;
 • аналіз ділової активності;
 • аналіз фінансової стійкості;
 • аналіз ефективності діяльності.

Джерела інформації для Фінансової діагностики:

 • фінансова звітність;
 • управлінська звітність;
 • статистична звітність.

Вимоги до джерел інформації для Фінансової діагностики:

 • повнота;
 • достовірність;
 • корисність;
 • значимість;
 • співставність.

Методи Фінансової діагностики:

 • горизонтальний (трендовий) аналіз;
 • вертикальний (структурний) аналіз;
 • порівняльний (просторовий) аналіз;
 • аналіз відносних показників (коефіцієнтів);
 • факторний аналіз.

Періоди Фінансового діагностування (рекомендовано): 

 • три роки;
 • чотири квартали.

Порядок проведення Фінансової діагностики:

 • узгодження мети, предмету та об’єкту;
 • формування системи показників; 
 • формування інформаційної бази;
 • проведення аналітичних, економічних і математичних розрахунків та факторного аналізу;
 • виявлення стану досліджуваних процесів (об'єктів) та симптомів негативних явищ, загальних трендів розвитку об'єкту Фінансової діагностики Компанії;
 • узагальнення результатів Фінансової діагностики Компанії у формі Звіту та підготовка проектів управлінських рішень.

Додаток: Порядок надання послуги Фінансової діагностики.